คณะกรรมการดำเนินการ

 

 

 

นายสำเริง บุญโต
ดร.สำเริง บุญโต
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการ   คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษา

นายสำเริง บุญโต

ดร.สำเริง บุญโต
ประธานกรรมการ

 

นายจักรพงษ์ เจริญพร

นายจักรพงษ์ เจริญพร
ประธานกรรมการเงินกู้

นายวิโรจน์ เสียงสนั่น

นายวิโรจน์ เสียงสนั่น
ประธานกรรมการศึกษา
นายสมชาย มรรคผล
 นายสมชาย มรรคผล
รองประธานกรรมการคนที่ 1

 

นายวิรัตน์ คำเภาว์ 
นายวิรัตน์ คำเภาว์  
กรรมการ

 

นายสุพจน์ ประดับศรีนายสุพจน์ ประดับศรี
กรรมการ

 

นายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย
นายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย
รองประธานกรรมการคนที่ 2

 

นางรัตติกร ภิรมย์ตระกูลนางรัตติกร ภิรมย์ตระกูล 
กรรมการ

 

นายบุญจันทร์ ผิวสร้อย 
นายบุญจันทร์ ผิวสร้อย  
กรรมการ

 

นายเกริกวิทย์ จันทเขต
นายเกริกวิทย์ จันทเขต
รองประธานกรรมการคนที่ 3

 

นายชวิศ สมบัติวงค์
นายชวิศ สมบัติวงค์
กรรมการ

 

นายศุภวิชญ์ ขันอ่อนนายศุภวิชญ์ ขันอ่อน
กรรมการ

 

นายเสมา ขวัญทองนายเสมา  ขวัญทอง
กรรมการและเลขานุการ
นายวรเชษฐ์ บุญยง
นายวรเชษฐ์ บุญยง
กรรมการและเลขานุการ
นางไลลา วรรณุปถัมภ์นางไลลา  วรรณุปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ 

  

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสำเริง บุญโต
ดร.สำเริง บุญโต
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่่ยง

นายสมนึก ศูนย์กลาง

นายสมนึก ศูนย์กลาง
กรรมการ

 

นายสุจินดา อภัยจิตต์

นายสุจินดา อภัยจิตต์
กรรมการ

นายจักรพงษ์	 เจริญพร

นายจักรพงษ์ เจริญพร
กรรมการ
นายสุพจน์	 ประดับศรี นายสุพจน์ ประดับศรี
กรรมการ

 

นายทรงไทย 	ปิยโชติสกุลชัยนายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย 
กรรมการ

 

นางชัญญาวีร์ พ่อค้านางชัญญาวีร์ พ่อค้า
กรรมการและเลขานุการ

  

คณะอนุกรรมการการลงทุน

นายสมชาย มรรคผล
นายสมชาย มรรคผล
ประธานอนุกรรมการการลงทุน

นายสุพัฒน์ โพธิสาร

นายสุพัฒน์ โพธิสาร
กรรมการ

 

นายรุ่งอรุณ สุวรรณทรัพย์

นายรุ่งอรุณ สุวรรณทรัพย์
กรรมการ

นางเลขา ภูริภูมิ

นางเลขา ภูริภูมิ
กรรมการ
นายเกริกวิทย์ จันทเขต นายเกริกวิทย์ จันทเขต
กรรมการ

 

นายวิโรจน์ เสียงสนั่นนายวิโรจน์ เสียงสนั่น 
กรรมการ

 

นายเสมา	 ขวัญทองนายเสมา ขวัญทอง
กรรมการและเลขานุการ

  

 

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2565 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 21
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1296290
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com