ทำเนียบผู้บริหาร
 
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
1.  นายสุทัศน์  ทิวทอง พ.ศ.2531-2534
2. นายวันเดิม  มณีโภคา พ.ศ.2535-2538
3. นายโอภาส  วัยวัฒน์ พ.ศ.2539-2539
4. นายถนอม  บุญเต็ม (ร.ก.) พ.ศ.2539-2540
5. นายอุทัย  นิวัฒนุวงศ์ พ.ศ.2541-2542
6. นายถนอม  บุญเต็ม (ร.ก.) พ.ศ.2542-2542
7. นายสมนึก  ศูนย์กลาง พ.ศ.2543-2545
8. นายถนอม  บุญเต็ม (ร.ก.) พ.ศ.2546-2546
9. นายสมหมาย  แก้วกันหา พ.ศ.2547-2548
10. นายสุพัฒน์  โพธิสาร พ.ศ.2549-2550
11. นายเมธี  แตงจันทึก พ.ศ.2551-2552
12. นายสุพัฒน์  โพธิสาร พ.ศ.2553-2556
13. นายเมธี  แตงจันทึก พ.ศ.2557-2558
14. นายสุพัฒน์  โพธิสาร   พ.ศ.2559-2560
15. นายสุพัฒน์  โพธิสาร   พ.ศ.2561-2562
16. นายสำเริง บุญโต พ.ศ.2563-2564
17. นายสำเริง บุญโต พ.ศ.2565-2566
18. นายปริญญา พุ่มไหม พ.ศ.2567-ปัจจุบัน
  
 
 
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
1. นายประสพ  จงอุตส่าห์  พ.ศ.2531-2551 
2. นายสุภาพ  จรัณยานนท์ พ.ศ.2552-2552
3. นางชัญญาวีร์  พ่อค้า พ.ศ.2553-ปัจจุบัน

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2566 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 14
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1453404
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com