บริการเงินฝาก
ประเภทเงินฝาก 
ประเภทสมาชิก
ที่มีสิทธิ์ฝากเงิน
หมายเหตุ

ออมทรัพย์


สมาชิกสามัญ

สมาชิกสมทบ


เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

ฝากเพิ่มหรือถอนเมื่อใดจำนวนเท่าใดก็ได้โดย
ต้องมียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
จ่ายดอกเบี้ย 3 เดือนครั้ง (28กพ. , 31พค., 31สค., 30พย. )

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.75


ออมทรัพย์
เกษียณมั่นคง
 
สมาชิกสามัญ


เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

ครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 100 บ.และต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนๆละเท่าๆกันโดยใช้วิธี
หัก ณ ที่จ่ายตามที่แจ้งไว้ ผู้ฝากสามารถเพิ่มหรือลดเงินฝากรายเดือน ณ ที่จ่าย
ได้ปีละ 2 ครั้ง ผู้ฝากจะต้องถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเมื่ออายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์ แต่สำหรับสมาชิกที่ฝากเงินตอนอายุ 50 ปีขึ้นไปจะต้องถอนเงินฝาก
ทั้งหมดหรือปิดบัญชีเมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ถ้าปิดบัญชีก่อนกำหนดหรือ
หัก ณ ที่จ่ายไม่ได้ 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่นำเงินสดมาฝากเพิ่มให้ครบจะได้รับ
ดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งของดบ.ที่ได้รับ สมาชิกที่เปิดบัญชีและปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กำหนดครบ 1 ปี จะได้รับสิทธิ์จับรางวัลตามที่คณะกรรมการได้กำหนด
รายละเอียดและประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.20

 
ออมทรัพย์พิเศษ 1

สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ

 
เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 10,000.- บาท

ถอนได้เดือนละ 1 ครั้งจำนวนเงินเท่าใดก็ได้
โดยต้องมียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 10,000.-บาท
หากถอนเกินกว่า 1 ครั้งคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1
จากยอดที่ถอนแต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาทและจะปิดบัญชี
ได้ก็ต่อเมื่อฝากครบ 1 ปี
จ่ายดอกเบี้ย 3 เดือนครั้ง (28กพ. , 31พค., 31สค., 30พย. )

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00


ออมทรัพย์พิเศษ 2

สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ


เปิดบัญชีครั้งแรก 1 ล้านบาทฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได้

แต่ต้องมีเงินในบัญชีตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 
ถอนได้เดือนละ 1 ครั้งจำนวนเงินเท่าใดก็ได้
โดยต้องมียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 1,000,000.-บาท
หากถอนเกินกว่า 1 ครั้งคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1
จากยอดที่ถอนแต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท และจะปิดบัญชี
ได้ก็ต่อเมื่อฝากครบ 1 ปี
จ่ายดอกเบี้ย 3 เดือนครั้ง (28กพ. , 31พค., 31สค., 30พย. )

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.10


ออมทรัพย์พิเศษ 3

สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ


เปิดบัญชีครั้งแรก 2 ล้านบาท ฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได้

แต่ต้องมีเงินในบัญชีตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
ถอนได้เดือนละ 1 ครั้งจำนวนเงินเท่าใดก็ได้
โดยต้องมียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,000,000.-บาท
หากถอนเกินกว่า 1 ครั้งคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1
จากยอดที่ถอนแต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท จะปิดบัญชีได้ ต่อเมื่อฝากครบ 2 ปี
จ่ายดอกเบี้ย 3 เดือนครั้ง (28กพ. , 31พค., 31สค., 30พย. )

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.15


ออมทรัพย์พิเศษ 4

สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ


เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนเกิน 1 ครั้งคิดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ 1 ต่ำสุด 300 บาทจะปิดบัญชีได้ต่อเมื่อฝากครบ 1 ปี จ่ายดบ.ทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.75

 

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2566 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 14
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1412542
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com