ประวัติ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด
***********************
   นายสุทัศน์  ทิวทอง  ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  และคณะร่วมกับสมาชิกจำนวน 120 คน  ยื่นขอจัดตั้งสหกรณ์  และได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.2511 เมื่อวันที่  25  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2531  เลขทะเบียนสหกรณ์ที่  อ.099131  เลขทะเบียนข้อบังคับที่  023231  โดยนางปลั่งศรี  มูลศาสตร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร  เป็นผู้ตั้งชื่อ  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด   และนายฉลอง  กองสุข  อาจารย์ประจำวิทยาลัยครูสุรินทร์  เป็นผู้ออกแบบตราสหกรณ์  ดังนี้ 
    รังผึ้ง   หมายถึง   สัญลักษณ์ของความสามัคคี, ความร่วมมือ, ร่วมทุนตามหลักการสหกรณ์
   ข้อความใต้สัญลักษณ์   หมายถึง   ชื่อสหกรณ์และปีที่ได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์  วันที่   25  เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2531
   ชื่อภาษาไทย   สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด
   ชื่อภาษาอังกฤษ   KURUSAMPHAN   SURIN PROVINCE SAVING  AND  CREDIT  COOPERATIVE   LIMITED
   ชื่อย่อภาษาไทย   สอ.คส.    ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    KSCO-OP
   ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์    สีประจำสหกรณ์      ฟ้า - ขาว
   ที่ตั้งสำนักงาน  บ้านเลขที่ 2/2  ซอยศรีสุข  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์
คณะกรรมการชุดก่อตั้ง  8 คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้
  1.  นายสุทัศน์    ทิวทอง          ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์                                 ประธานกรรมการ
  2.  นายสุพิทย์    จรัณยานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  รองประธานกรรมการ
  3.  นายปรีชา      เมืองอ่ำ          ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี                             กรรมการ
  4.  นายสุรสิทธิ์  หวลระลึก       ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์      กรรมการ
  5.  นายอุดร        เวียงเพิ่ม        ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร                    กรรมการ
  6.  นางปลั่งศรี   มูลศาสตร์      ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร                              กรรมการ
  7.  นายสุภาพ     จรัณยานนท์  ศึกษาธิการอำเภอเมืองสุรินทร์                         กรรมการและเหรัญญิก
  8.  นายอภิชาต   อรรถเวทิน    ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร          กรรมการและเลขานุการ
โดยนายประสพ  จงอุตส่าห์  อดีตศึกษาธิการอำเภอจอมพระ  ดำรงตำแหน่ง  ผู้จัดการคนแรกของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์     จำกัด     

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2565 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 21
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1296297
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com