รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ถูกอายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นๆ สมาชิกสหกรณ์รายใดที่ถูกอายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นๆ อันเป็นเหตุให้ไม่ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีที่ถูกอายัต ทำให้สหกรณ์ไม่สามารถหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนชำระหนี้แก่สมาคมต่างๆ ที่ตกลงไว้กับสหกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากกรณีนี้ ให้สมาชิกสามารถยืมเงินทดรองจากกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2561 ตามจำนวนที่สมาคมเรียกเก็บในแต่ละปี โดยคณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ตามความจำเป็น

1. การยื่นขอยืมเงินทดรอง ให้ยื่นแบบที่สหกรณ์กำหนดต่อคณะกรรมการดำเนินการ โดยแนบหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้
    - หนังสือยืมเงินทดรอง ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
    - สำเนาทะเบียนบ้าน
    - หนังสืออายัตเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
    - เอกสารที่รับรองการเป็นสมาชิกสมาคมต่าง ๆ

2. สมาชิกจะต้องนำเงินมาชำระคืนเข้ากองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2561 หลังจากได้รับเงินกู้หรือเงินอื่น ที่จะได้รับภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเป็นรายๆ ไป

บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ
สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-25286-5
โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข โทรสาร.044-512110 โทร. 044-512981,044-512982 ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน 

ภาพกิจกรรม

 

 
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
วันเสาร์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566
 
ณ สถานศึกษาภายในจังหวัดสุรินทร์
วันจันทร์ที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566
 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
วันเสาร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
วันเสาร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
 
ณ โรงแรมบ้านปลายฟ้า เขาใหญ่ ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 23-25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
 
ณ ห้องเอมอรแกรนด์ A  สวนป่ารีสอร์ท
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 17 กันยายน 2565
  ดูเพิ่มเติม
   

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2565 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 21
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1106079

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ประเภทเงินฝาก ร้อยละ 
ออมทรัพย์   2.75
ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง  3.20
ออมทรัพย์พิเศษ 1  3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 2  3.10
ออมทรัพย์พิเศษ 3  3.15
ออมทรัพย์พิเศษ 4  2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4
(สำหรับสมาชิก)
 3.20
ออมทรัพย์พิเศษ 4
(สำหรับสหกรณ์อื่น)ไม่เกิน
 2.75

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 ประเภทเงินกู้  ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50
เงินกู้สามัญทั่วไป 6.50
เงินกู้สามัญ A.T.M. 6.50
เงินกู้สามัญค่าวิทยฐานะ
และค่าตอบแทน
6.50
เงินกู้พิเศษปันผลรายปี 6.50
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 5.00
เงินกู้สามัญเพื่อ
จัดทำกรมธรรม์ประกันเงินกู้
6.00
เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 5.50

 

ร้องเรียนหรือแจ้งข้อเสนอแนะ

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com