วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นสหกรณ์ชั้นนำ บริหารตามหลักธรรมมาภิบาล
บริการประทับใจ นำสมัยเทคโนโลยี

 
พันธกิจ (Mission)

1. บริหารสหกรณ์ให้เป็นสถาบันการเงินมีความมั่นคงและมีคุณภาพ
2. บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
3. สร้างเครือข่ายระหว่างสหกรณ์และหน่วยงานอื่น
4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรตามหลักการสหกรณ์
5. จัดสวัสดิการและกิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก

 
เป้าประสงค์(Goals)

1. สหกรณ์บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและเข้มแข็งเป็นที่เชื่อมั่นของสมาชิกและองค์กรอื่น
3. สหกรณ์นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. สหกรณ์มีเครือข่ายระหว่างสหกรณ์และหน่วยงานอื่น
5. บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการดำเนินงานของสหกรณ์
6. สหกรณ์มีสวัสดิการและกิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก

 

แผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด ประจำปี พ.ศ.2567 – พ.ศ.2570 (ฉบับที่ 6)

 

 

 

 

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2566 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 14
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1436023
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com