วิสัยทัศน์ (Vision)
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
เป็นองค์กรคุณภาพ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งบริการสมาชิกและสังคม
 
พันธกิจ (Mission)
1. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการทางการเงินเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ให้กับสมาชิกและสหกรณ์
3. พัฒนาการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสังคมเพื่อพัฒนาสหกรณ์
 
เป้าประสงค์(Objective)
1. เพื่อให้สหกรณ์มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อให้สหกรณ์และสมาชิกมีคุณภาพและมีความเข้มแข็ง มั่นคง ทางการเงิน
3. เพื่อให้สมาชิกผู้เป็นข้าวของสหกรณ์มีความรู้ เข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ ขององค์กร
4. เพื่อให้สหกรณ์มีการพัฒนาการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกและองค์กร
5. เพื่อให้สหกรณ์และสมาชิกสามารถดำรงอยู่ภายใต้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีความปกติสุขต่อไป
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย  4   ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
    ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
        กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมความรู้แก่บุคลลากรด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
            1.1 โครงการสหกรณ์มั่นคง...สมาชิกสุขใจ
            1.2 โครงการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินแก่สมาชิก
            1.3 โครงการเกษียณเป็นสุข
            1.4 โครงการรักษ์สุขภาพเจ้าหน้าที่
            1.5 โครงการจัดสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่
        กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความรู้และเพิ่มพูนทักษะแก่สมาชิก คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบกิจการ
            2.1 โครงการจัดทำคู่มือสมาชิก
            2.2 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับบทบาท อำนาจ หน้าที่ คณะกรรมการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการทางการเงินเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ให้กับสมาชิก และสหกรณ์
    ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์
        กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มจำนวนสมาชิก
            1.1 โครงการรักษ์สมาชิกเก่า เพิ่มสมาชิกใหม่
        กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มสัดส่วนการออมด้านเงินฝากและการถือทุนเรือนหุ้นให้สัมพันธ์กับ การเป็นหนี้
            2.1 โครงการเดือนแห่งการออมด้านเงินฝากและเงินทุนเรือนหุ้น
        กลยุทธ์ที่ 3 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
            3.1 โครงการรณรงค์เปิดบัญชีเงินฝากในสหกรณ์
            3.2 โครงการสหกรณ์มั่นคง...สมาชิกสุขใจ
        กลยุทธ์ที่ 4 การจัดให้สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสม
            4.1 โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสมาชิก
            4.2 โครงการสนับสนุนวันครู และบุคคลากรที่เป็นสมาชิก
            4.3 โครงการแสดงมุฑิตาจิตสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ
            4.4 โครงการรำลึกผู้ก่อตั้งสหกรณ์
            4.5 โครงการสายใยรักสมาชิกวัยหลังเกษียณ
            4.6 โครงการสำรวจความพึงพอใจหรือความต้องการของกรรมการ สมาชิก เจ้าหน้าที่และ ผู้เกี่ยวข้อง
        กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกได้อย่างเหมาะสม
            5.1 โครงการจัดทำบัญชีในครัวเรือน
            5.2 โครงการสนับสนุนวิชาการ
            5.3 โครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก
        กลยุทธ์ที่ 6 การรายงานการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์
            6.1 โครงการลดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
            6.2 โครงการสร้างเครือข่ายทางการเงิน
            6.3 โครงการบริหารความเสี่ยง
            6.4 โครงการเร่งรัดและทวงถามหนี้สินสมาชิก
            6.5 โครงการปรับปรุงพัฒนาข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
            6.6 โครงการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำสหกรณ์
            6.7 โครงการซ้อมแผนเหตุฉุกเฉินต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
        กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและ การบริการ
            1.1 โครงการประกวดนวัตกรรมประจำปีของสหกรณ์
            1.2 โครงการพัฒนาให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่สะดวกรวดเร็ว
            1.3 โครงการพัฒนาโปรแกรม
        กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบการบริการสมาชิกสัมพันธ์
            2.1 โครงการสวัสดิการค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็มสมาชิก
            2.2 โครงการจัดหาพาหนะประจำสหกรณ์ (7ที่นั่ง)
            2.3 โครงการจัดทำของที่ระลึกสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสังคมเพื่อพัฒนาสหกรณ์
    ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
        กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
            1.1 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่น
            1.2 โครงการสนับสนุนหน่วยงานต้นสังกัด
        กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการศึกษาและสาธารณะกุศลตามความเหมาะสม
            2.1 โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
            2.2 โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน
        กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            3.1 โครงการจัดสร้างสะพานข้ามคลองหน้าสำนักงานสหกรณ์
            3.2 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ)
        กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
            4.1 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย
            4.2 โครงการทำนุบำรุงศาสนา
            4.3 โครงการบริจาควัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
            4.4 โครงการบริจาคโลหิต/สิ่งของเนื่องในวาระพิเศษต่างๆ
 
นโยบาย (Policy)
ข้อ 1. ดำเนินการให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารงานมากที่สุด
ข้อ 2. ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก  เน้นการพึ่งพาตนเอง
ข้อ 3. ให้เงินกู้แก่สมาชิกตามสมควรแก่ฐานะของสหกรณ์  และความสามารถในการส่งชำระของสมาชิก
ข้อ 4. ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการช่วยเหลือตนเองในหมู่สมาชิก
ข้อ 5. การบริหารจัดการด้วยความรอบคอบ  รอบด้าน  เน้น  3  เพิ่ม  1  ลด  เช่น  การเพิ่มทุน  เพิ่มทุนสำรอง  เพิ่มหุ้น  และลดหนี้   
ข้อ 6. จัดให้มีสวัสดิการต่างๆแก่สมาชิก  เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย  ตลอดจนปลดเปลื้อง  หนี้สินได้ในที่สุด
ข้อ 7. จัดประชุมสัมมนาสมาชิกเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก  ต่อความพึงพอใจในการ บริหารจัดการสหกรณ์และประเด็นสำคัญต่างๆเพื่อเสนอคณะกรรมการและก่อนการนำเสนอที่ประชุมใหญ่

ข้อ 8. ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวอย่างหลากหลายช่องทาง  เช่น  ทางใบเสร็จรับเงิน  เว็บไซด์  เฟสบุ๊ค  แผ่นพับ  และกรรมการประจำเขต
ข้อ 9. กรรมการและเจ้าหน้าที่ต้องยึดมั่นในค่านิยม  และภาษิตที่สหกรณ์ประกาศ  เพื่อแสดงถึงจุดยืนในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ  สู่มาตรฐานสหกรณ์ระดับชาติ
ข้อ 10. ร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์และองค์กรอื่นๆ  เพื่อส่งเสริมและปรับปรุง  กิจการสหกรณ์ให้บรรลุเป้าประสงค์
ข้อ 11. ดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม   แก่สมาชิก  พร้อมร่วมมือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
 
เป้าหมาย  (Goal)
            สมาชิกเกษียณอายุราชการ  60  ปี  มีทุนเรือนหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับหนี้
 
ภาษิต (Motto)
“Kurusamphan  Motto”
K = Kindness                                           =  บริการด้วยความสุภาพ  เป็นกันเอง  เสมือนญาติสนิท
U = Unity & Teamwork                        =  สมาชิก  คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบเป็นทีมแข็งแกร่ง
R = Responsibility                                 =  บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ
S = Standard  &  Quality                       =  ผลงานมีมาตรฐานด้านคุณภาพ

M = Merit  System                                  =  บริหารงานโดยยึดระบบคุณธรรม
P  = Policy  by  Member                        =  นโยบายโดยสมาชิกกำหนด
H =  Heart                                                 =  ทำงานด้วยใจ
A =  Ability                                              =  ความสามารถ
N =  National  Standard  cooperative  =  ได้มาตรฐานสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
 
ค่านิยม (Value)
“ Security ”    ความมั่นคง
S = Sense  of  Belonging                 =  ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
E = Ethics                                           = จรรยาบรรณวิชาชีพ
C = Courteous                                   = ความสุภาพอ่อนน้อมการให้เกียรติแก่กันและกัน
U = Uniqueness                                =  ความเป็นหนึ่งเดียว
R = Royalty                                       =  ความจงรักภักดีต่อองค์กร
I  = Image                                            =  ภาพพจน์ที่ดี
T = Trust                                             =  ความเชื่อถือ  ความไว้วางใจ
Y = Yield of Good  organization  =  ผลตอบแทนที่ดีจากองค์กร
 
เอกลักษณ์ (Identity)
“  Growing  by  myself”  เติบโตโดยการพึ่งตนเอง
 
อัตลักษณ์ (Uniqueness)
“  Little  Giant “    ยักษ์เล็ก,  เล็กแต่ใหญ่ , เล็กแต่มั่นคง
G =  Great                                                    =  สู่ความมั่นคง
 I =  Intelligence                                        =  ด้วยความชาญฉลาด
A =  Ability                                                =  ด้วยความสามารถ
N =  National  Standard  Cooperative   =  สู่มาตรฐานคุณภาพการบริหารงานสหกรณ์
T =  Teamwork                                           =  ด้วยทีมงานมืออาชีพ
 
“  บริหารงานด้วย  ความสามารถ  ความชาญฉลาด  โดยทีมงานมืออาชีพ  เพื่อความมั่นคง   ตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสหกรณ์ “

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1190750

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com