วิสัยทัศน์ (Vision)

“สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด มีความมั่นคง
สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และเป็นองค์กรชั้นนำระดับประเทศ”

 
พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาการบริหารจัดการทางการเงินเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ให้กับสมาชิกและสหกรณ์
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกให้มีความมั่นคงทางการเงิน
3. บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ
5. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสหกรณ์แก่สมาชิกและบุคลากร
6. รณรงค์ให้มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น 
7. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

 
เป้าประสงค์(Goals)

1. เพิ่มสัดส่วนเงินทุนภายใน ลดการพึ่งพาจากภายนอก
2. สมาชิกมีเงินออมเพิ่มขึ้นและมีหนี้ลดลง
3. สหกรณ์มีมาตรฐานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4. มีเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล
5. สมาชิกและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์
6. สหกรณ์มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
7. สหกรณ์ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่น  ชุมชนและสังคม

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย  5  ยุทธศาสตร์  16 กลยุทธ์  45  โครงการ ดังนี้

ยุทธ์ศาสตร์ที่  1  ด้านการบริหารจัดการการเงิน  มี 3 กลยุทธ์  9  โครงการ
    กลยุทธ์ที่  1   การบริหารสินทรัพย์อย่างมีคุณภาพ
        1.1   โครงการพัฒนาเว็บไซต์ และการสื่อสารผ่านระบบ Application
        1.2   โครงการบริหารจัดการทางการเงินในยุคดิจิทัล
        1.3   โครงการลดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
        1.4   โครงการสร้างเครือข่ายทางการเงิน
        1.5   โครงการบริหารจัดการหนี้สิน
        1.6   โครงการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินแก่สมาชิก
    กลยุทธ์ที่  2   การจัดการส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิที่เหมาะสม
        2.1  โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ
    กลยุทธ์ที่  3   การเพิ่มสัดส่วนเงินทุนภายในที่เหมาะสม
        3.1  โครงการเพิ่มเงินทุนสำรอง
        3.2  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการออมด้วยการฝากเงิน
            
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการบริหารจัดการสมาชิก  มี  4  กลยุทธ์  11  โครงการ
    กลยุทธ์ที่  1  การยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก
        1.1  โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันครู
        1.2  โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
        1.3  โครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก
    กลยุทธ์ที่  2   การสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ มีวินัยด้านการเงินให้แก่สมาชิก
        2.1  โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก
        2.2  โครงการสนับสนุนวิชาการแก่สมาชิก
        2.3  โครงการเกษียณเป็นสุข
    กลยุทธ์ที่  3   การสร้างแรงจูงใจแก่สมาชิก            
        3.1  โครงการสายใยรักสมาชิกวัยหลังเกษียณ  (ส่งเสริมการออม)
        3.2  โครงการรักษ์สมาชิกเก่า- เพิ่มสมาชิกใหม่  
    กลยุทธ์ที่  4   การสร้างความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์
        4.1  โครงการสวัสดิการค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็มสมาชิก
        4.2  โครงการแสดงมุทิตาจิตสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ
        4.3  โครงการจัดสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มแก่สมาชิก  

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการบริหารจัดการกระบวนการภายใน  มี  5  กลยุทธ์  14  โครงการ
    กลยุทธ์ที่  1  การปรับปรุงแก้ไข  ข้อบังคับ ระเบียบ  ประกาศของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
        1.1โครงการปรับปรุงพัฒนาข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
        1.2โครงการจัดทำคู่มือสมาชิก
        1.3โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์
    กลยุทธ์ที่  2  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
        2.1โครงการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปของสหกรณ์
        2.2โครงการประกวดนวัตกรรมประจำปีของสหกรณ์ (จากสมาชิก/ กรรมการ/  เจ้าหน้าที่)
        2.3โครงการให้บริการทางการเงินในยุคไร้เงินสด
    กลยุทธ์ที่  3  การสร้างกระบวนการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ
        3.1โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
    กลยุทธ์ที่  4  การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารการปฏิบัติงาน
        4.1โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
        4.2โครงการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก ที่ปรึกษา กรรมการ ผู้ตรวจและเจ้าหน้าที่
        4.3โครงการประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
        4.4โครงการเพิ่มอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่
    กลยุทธ์ที่  5  การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์
        5.1โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน
        5.2โครงการประชุมสัมมนาและวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร
        5.3โครงการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน


ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้   มี  3 กลยุทธ์  5  โครงการ
    กลยุทธ์ที่  1  การเพิ่มขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย
        1.1โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสหกรณ์
    กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและมีความชำนาญ
        2.1โครงการอบรมความรู้แก่ สมาชิก ที่ปรึกษา  กรรมการ  ผู้ตรวจ  และ  เจ้าหน้าที่
    กลยุทธ์ที่  3  สร้างความแข็งแกร่งของการบริหารการจัดการ  ภาวะผู้นำ และวัฒนธรรมองค์กร
    3.1โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่น
    3.2โครงการสนับสนุนงานวิชาการแก่หน่วยงานของสมาชิก
    3.3โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มี 1 กลยุทธ์  6 โครงการ
    กลยุทธ์ที่  1  ด้านการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม
        1.1  โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
        1.2  โครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส
        1.3  โครงการคุรุสัมพันธ์ฯ ปันสุข
        1.4  โครงการสหกรณ์จิตอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
        1.5  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ในโรงเรียน
        1.6  โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป

 
นโยบาย (Policy)
ข้อ 1. ดำเนินการให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารงานมากที่สุด
ข้อ 2. ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก  เน้นการพึ่งพาตนเอง
ข้อ 3. ให้เงินกู้แก่สมาชิกตามสมควรแก่ฐานะของสหกรณ์  และความสามารถในการส่งชำระของสมาชิก
ข้อ 4. ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการช่วยเหลือตนเองในหมู่สมาชิก
ข้อ 5. การบริหารจัดการด้วยความรอบคอบ  รอบด้าน  เน้น  3  เพิ่ม  1  ลด  เช่น  การเพิ่มทุน  เพิ่มทุนสำรอง  เพิ่มหุ้น  และลดหนี้   
ข้อ 6. จัดให้มีสวัสดิการต่างๆแก่สมาชิก  เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย  ตลอดจนปลดเปลื้อง  หนี้สินได้ในที่สุด
ข้อ 7. จัดประชุมสัมมนาสมาชิกเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก  ต่อความพึงพอใจในการ บริหารจัดการสหกรณ์และประเด็นสำคัญต่างๆเพื่อเสนอคณะกรรมการและก่อนการนำเสนอที่ประชุมใหญ่

ข้อ 8. ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวอย่างหลากหลายช่องทาง  เช่น  ทางใบเสร็จรับเงิน  เว็บไซด์  เฟสบุ๊ค  แผ่นพับ  และกรรมการประจำเขต
ข้อ 9. กรรมการและเจ้าหน้าที่ต้องยึดมั่นในค่านิยม  และภาษิตที่สหกรณ์ประกาศ  เพื่อแสดงถึงจุดยืนในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ  สู่มาตรฐานสหกรณ์ระดับชาติ
ข้อ 10. ร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์และองค์กรอื่นๆ  เพื่อส่งเสริมและปรับปรุง  กิจการสหกรณ์ให้บรรลุเป้าประสงค์
ข้อ 11. ดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม   แก่สมาชิก  พร้อมร่วมมือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
 
เป้าหมาย  (Goal)
            สมาชิกที่มีอายุ  75  ปี  มีทุนเรือนหุ้นมากกว่าหนี้
 
ภาษิต (Motto)
“Kurusamphan  Motto”
K = Kindness                                           =  บริการด้วยความสุภาพ  เป็นกันเอง  เสมือนญาติสนิท
U = Unity & Teamwork                           =  สมาชิก  คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบเป็นทีมแข็งแกร่ง
R = Responsibility                                   =  บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ
S = Standard  &  Quality                         =  ผลงานมีมาตรฐานด้านคุณภาพ

M = Merit  System                                  =  บริหารงานโดยยึดระบบคุณธรรม
P  = Policy  by  Member                         =  นโยบายโดยสมาชิกกำหนด
H =  Heart                                               =  ทำงานด้วยใจ
A =  Ability                                              =  ความสามารถ
N =  National  Standard  cooperative      =  ได้มาตรฐานสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
 
ค่านิยม (Value)
“ Security ”    ความมั่นคง
S = Sense  of  Belonging                  =  ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
E = Ethics                                          = จรรยาบรรณวิชาชีพ
C = Courteous                                   = ความสุภาพอ่อนน้อมการให้เกียรติแก่กันและกัน
U = Uniqueness                                =  ความเป็นหนึ่งเดียว
R = Royalty                                       =  ความจงรักภักดีต่อองค์กร
I  = Image                                          =  ภาพพจน์ที่ดี
T = Trust                                           =  ความเชื่อถือ  ความไว้วางใจ
Y = Yield of Good  organization      =  ผลตอบแทนที่ดีจากองค์กร
 
เอกลักษณ์ (Identity)
“ Growing  by  Oneself ”  เติบโตโดยการพึ่งตนเอง
 
อัตลักษณ์ (Uniqueness)
“  Little  Giant “    ยักษ์เล็ก,  เล็กแต่ใหญ่ , เล็กแต่มั่นคง
G =  Great                                                =  สู่ความมั่นคง
 I =  Intelligence                                      =  ด้วยความชาญฉลาด
A =  Ability                                              =  ด้วยความสามารถ
N =  National  Standard  Cooperative     =  สู่มาตรฐานคุณภาพการบริหารงานสหกรณ์
T =  Teamwork                                         =  ด้วยทีมงานมืออาชีพ
 
“  บริหารงานด้วย  ความสามารถ  ความชาญฉลาด  โดยทีมงานมืออาชีพ  เพื่อความมั่นคง   ตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสหกรณ์ “

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2565 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 21
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1296296
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com